کارفرما         : شرکت خدمات رفاهی مهتاب

زیربنا           : 30000

سال             : 1391

محل پروژه    : قم

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : شرکت خدمات رفاهی مهتاب

زیربنا           : 10000

سال             : 1391

محل پروژه    : قم

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

کارفرما         : شرکت خدمات رفاهی مهتاب

زیربنا           : 5000

سال             : 1391

محل پروژه    : قزوین

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : شرکت خدمات رفاهی مهتاب

زیربنا           : 5000

سال             : 1391

محل ساخت    : قزوین

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : شرکت خدمات رفاهی مهتاب

زیربنا           : 3000

سال             : 1391

محل پروژه    : تبریز

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : شرکت خدمات رفاهی مهتاب

زیربنا           : 3000

سال             : 1391

محل پروژه    : رشت

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران

زیربنا           : 20000

سال             : 1390

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه محمد رسول ا… ص تهران بزرگ

زیربنا           : 11500

سال             : 1393

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

زیربنا           : 14000

سال             : 1394

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه صنعتی شاهرود

زیربنا           : 1000

سال              : 1394

محل پروژه    : شاهرود

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : شرکت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

زیربنا           : 14000

سال             : 1394

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

زیربنا           : 14000

سال             : 1394

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علامه طباطبایی

زیربنا           : 12500

سال             : 1393

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علامه طباطبایی

زیربنا           : 4000

سال             : 1394

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه نیشابور

زیربنا           : 6000

سال             : 1397

محل پروژه    : نیشابور

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه حضرت محمد رسول ا… ص تهران بزرگ

زیربنا           : 10000 

سال             : 1395

محل پروژه    : تهران

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه نیشابور

زیربنا           : 6000

سال             : 1397

محل پروژه    : نیشابور

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه حکیم سبزواری

زیربنا           : 1600

سال             : 1397

محل پروژه    : سبزوار

آموزشی ،فرهنگی و مذهبی داخلی
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this