کارفرما         : انجمن خیریه ام اس زنجان

زیربنا           : 5320

سال             : 1392

محل پروژه    : زنجان

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز

زیربنا           : 10000

سال              : 1393

محل پروژه     : کرج

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه

زیربنا           : ـ ـ ـ

سال             : 1394

محل پروژه   : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز 

زیربنا           : 2000

سال             : 1394

محل پروژه    : کرج

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز

زیربنا           : 1000

سال             : 1394

محل پروژه    : طالقان

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

زیربنا           : ـ ـ ـ

سال             : 1394

محل پروژه    : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

زیربنا            : ـ ـ ـ

سال ساخت     : 1394

محل پروژه     : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

زیربنا            : ـ ـ ـ

سال              : 1394

محل پروژه     : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

زیربنا            : ـ ـ ـ

سال              : 1394

محل پروژه    : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

زیربنا           : ـ ـ ـ

سال             : 1394

محل پروژه    : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

زیربنا            : ـ ـ ـ

سال              : 1394

محل پروژه     : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 

زیربنا            : ـ ـ ـ

سال               : 1394

محل پروژه      : کرمانشاه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

زیربنا           : 1708

سال             : 1394

محل پروژه    : ارومیه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

زیربنا           : 160

سال             : 1394

محل پروژه    : ماکو

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

زیربنا           : 600

سال             : 1394

محل پروژه    : خوی

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

زیربنا           : 2800

سال              : 1394

محل پروژه   : بوکان و میاندوآب

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

زیربنا           : 2782

سال             : 1394

محل پروژه    : استان آذربایجان غربی

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

زیربنا           : 700

سال             : 1394

محل پروژه    : خوی و نقده

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

زیربنا           : 3150

سال             : 1395

محل پروژه    : ساری

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

زیربنا           : 4000

سال             : 1394

محل پروژه    : شاهین دژ

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان جنوبی

زیربنا           : 11000

سال              : 1395

محل پروژه    : فردوس

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان جنوبی

زیربنا           : 11000

سال             : 1395

محل پروژه    : بشرویه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

زیربنا           : 8700

سال             : 1395

محل پروژه   : گلبهار مشهد

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

زیربنا           : 800

سال             : 1395

محل پروژه    : بابلسر

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

زیربنا           : 800

سال             : 1395

محل پروژه    : ساری

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

زیربنا           : 800

سال             : 1396

محل پروژه    : ساری

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : شرکت رهساز گستر مهر

زیربنا           : 17000

سال             : 1396

محل پروژه    : هشتگرد کرج

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : آقای دکتر جلیلی

زیربنا             : 4000

سال              : 1397

محل پروژه     : مسجد سلیمان

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

زیربنا            : 2940

سال             : 1397

محل پروژه    : سیرجان

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

زیربنا            : 1200

سال             : 1397

محل پروژه    : سیرجان

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

زیربنا            : 2000

سال             : 1397

محل پروژه    : شهر مامونیه، شهرستان ساوه

بهداشتی داخلی

 کارفرما         : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

زیربنا            : 3036

سال             : 1397

محل پروژه    : خوی

بهداشتی داخلی
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this