کارفرما         : شهرداري منطقه 2 تهران

زیربنا           : ـ ـ ـ

سال             : 1391

محل پروژه    : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداري منطقه 2 تهران

زیربنا           : 200

سال             : 1391

محل پروژه    : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداري منطقه 2 تهران

زیربنا           : 500

سال             : 1391

محل پروژه    : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداري منطقه 2 تهران

زیربنا           : 700

سال             : 1391

محل پروژه    : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداري منطقه 2 تهران

زیربنا           : 1500

سال             : 1391

محل پروژه    : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداری منطقه 2 تهران

زیربنا           : ـ ـ ـ

سال ساخت    : 1392

محل ساخت   : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

کارفرما         : شرکت مهندسین مشاور بهران ترافیک

زیربنا           : 10000

سال             : 1391

محل پروژه    : شهرری

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداری منطقه 12 تهران

زیربنا           : ـ ـ ـ

سال             : 1394

محل پروژه    : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداری منطقه 4 تهران

زیربنا           : 80000

سال             : 1395

محل پروژه     : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : شهرداری منطقه 4 تهران

زیربنا           : 80000

سال             : 1395

محل پروژه    : تهران

شهرسازی و فضای شهری داخلی

 کارفرما         : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

زیربنا             : ۲۵ هکتار

سال             : 1397

محل پروژه    : تربت جام

شهرسازی و فضای شهری داخلی

کارفرما           : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

زیربنا              : ۲۰ هکتار

سال              : ۱۳۹۷

محل پروژه     : خوی

شهرسازی و فضای شهری داخلی
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this