نظارت

خدمات مربوط به برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار

در فاز 3 پروژه ها برنامه ریزی در اجرا، کنترل گام به گام انجام کار و همچنین بررسی  اجرای کار توسط شرکت های پیمانکار از مهمترین وظایف مشاور می باشد که به صورت ذیل پایه گذاری گردیده است.

بازبینی و اظهار نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار در مرحله طرح تفضیلی

بازبینی و اظهار نظر در مورد نحوه تفکیک طرح به پروژه ها و فعالیت های  مختلف از نظر واگذاری به عوامل اجرایی گوناگون

تعیین فصل مشترک بین خدمات تفکیک شده قابل واگذاری  بین خدمات مشاوره ، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و تعیین مسئولیت هر یک

پیگیری برای ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات

بررسی و تایید برنامه زمانی تفضیلی واحدهای خدمات مشاور، پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات و نظارت بر آن

بررسی و تایید برنامه تامین نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران

بررسی گزارش پیشرفت کار ماهانه براساس جمع بندی گزارش واحدهای خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پیمانکاران، فروشندگان، مقایسه با برنامه زمانی کلی، تحلیل علل انحراف، ارائه راه حل جبرانی و انعکاس  در برنامه زمانی بهنگام شده

خدمات مهندسی

تبیین روش نظارت و تعیین مراحل بازدید کار

تهیه فرم ها و مدارک مربوط به آزمایش ها، بازدیدهای دوره ای و صدور گواهی تکمیل کار در مراحل مختلف به صورت کارکردها و دستورکارها

تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی، وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز و ابزار خاص ، همچنین تدارک و تنظیم مدارک فنی و استانداردهایی که جهت بررسی کنترل کیفیت کارها لازم می باشد.

بررسی و تایید فهرست نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار مورد نیاز در کارگاه

تهیه دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه پس از نصب

پیگیری تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبردی تجهیزات از سوی تامین کنندگان آن و تنظیم و تایید کفایت آن

تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی و ابلاغ آن در قالب دستور کار

تهیه نقشه های اجرای تکمیلی برای اجرای کامل کار تا حدی که هیچگونه ابهام و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد به وجود نیاید

نظارت

خدمات رسیدگی فنی

همسان سازی چارچوپ دستورالعمل ها، دستورکارها ، صورت جلسات کارکرد، صورت وضعیت های موقت، لوایح و… در قالب ارائه فرم های همسان و ابلاغ به عوامل نظارت کارگاهی و پیمانکاران

بررسی چارچوبهای حقوقی و فنی دستورکارهای ابلاغی در کارگاه ها و تایید کفایت مدارک و مستندات پیوست شده

بررسی صورت وضعیت های کارکرد موقت، قطعی، تعدیل، مابه التفاوت مصالح ، تعدیل نرخ ارز و … از نظر حقوقی، فنی و نظارت بر تکمیل مدارک و مستندات لازم پیوست و ارائه به کارفرما

بررسی لوایح مختلف نظیر لایحه ضرر و زیان، لایحه تاخیرات ، لایحه تعلیق و مطابقت دادن ایشان با قوانین و مفاد مندرج در پیمان های عقد شده و تکمیل مدارک و مستندات لازم این لوایح و بررسی و اظهار نظر کارشناسی و در نهایت اعلام نظر به کارفرما

خدمات کنترل کیفیت

انجام بازرسی دوره ای و تطبیق کارهای انجام شده با نقشه های ابلاغی، مشخصات فنی، استانداردها، آیین نامه ها و دستورکارها و تایید صحت اجرای آن قبل از پوشیده شدن با همکاری دستگاه نظارت مقیم و ارائه راهکار مناسب و اصلاحی برای مشکلات احتمالی

بررسی و تایید کنترل کلی نقشه ها، محورها، ترازهای پیاده شده و تایید انطباق با اطلاعات استخراج شده از عملیات نقشه برداری و نقاط نشانه و مبدا

بررسی و کنترل تغییر شکل ها، جابجایی ها و کنترل رواداری های مجاز

نظارت دوره ای بر نحوه نگهداری و انبارداری مواد و مصالح و تجهیزات در کارگاه

تهیه برنامه و دستور آزمایش های لازم و تنوع و تناسب آن مطابق با آیین نامه ها، کنترل و تایید فرآیند انجام آزمایش، نتایج آن ها و ابلاغ دستور کار احتمالی جهت اصلاح مصالح، تجهیزات یا کارهای ناقص

کنترل مصالح و تجهیزات هنگام ورود به کارگاه و حصول اطمینان از تطبیق کمی و کیفی آنها با مشخصات فنی

تایید مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی قبل از سفارش و خرید

رسیدگی و اعلام نظر و تایید نقشه های کارگاهی تهیه شده بوسیله پیمانکاران و تایید نقشه های چون ساخت

نظارت

کنترل دوره ای و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات و حصول از تناسب آن با بار کاری و برنامه تامین آنها و مطابقت با برنامه زمانبندی تفصیلی

کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات اجرای کار از سوی پیمانکاران با توجه به گزارش عوامل نظارت کارگاهی

بررسی و تایید درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای انجام شده و تایید برای تحویل بهره برداری و یا اعلام عدم آمادگی و تهیه نواقص موجود تا مرحله تحویل یا بهره برداری و ارائه به کارفرما

تنظیم برنامه تحویل موقت و رفع نواقص موجود و انجام آزمایشات لازم

شرکت در هیات تحویل موقت، دستور انجام آزمایش های لازم با هماهنگی هیات تحویل و بررسی نتایج

تهیه صورت جلسه تحویل موقت و فهرست نواقص با همکاری عوامل نظارت کارگاهی

هدایت و کنترل نظارت بر عملیات رفع نقص شرکت، شرکت در کمیسیون بررسی رفع نقص و تنظیم صورتجلسه رفع نقص با همکاری عوامل کارگاه

بررسی و اظهار نظر در مورد جمع آوری تاسیسات و ساختمان های موقت تجهیز کارگاه ، خارج نمودن مصالح اضافی و پاکسازی کارگاه

خدمات هماهنگی، اجرایی و تحویل موقت

تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاری کارفرما و حضور عوامل نظارت کارگاهی

بررسی و تایید طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران با توجه به طرح کلی

بررسی و تایید روش های اجرای پیشنهادی پیمانکاران با توجه به مبانی مهندسی ارزش

برنامه ریزی جلسات هماهنگی با دستگاه نظارت ، کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل جلسات تنظیم جهت رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار، ثبت صورتجلسه تصمیمات و پیگیری انجام آن در زمان های مقرر شده.

بررسی و یافتن موانع اجرای کار، ارائه راه حل پیگیری برای رفع آنها با کمک عوامل نظارت کارگاهی

تایید صلاحیت عوامل کلیدی پیمانکاران مانند سرپرست کارگاه و سرپرستان عملیات ، تایید صلاحیت فنی پیمانکاران جزء و فروشندگان تجهیزات جزء

کنترل صلاحیت و مهارت فنی گروه های فنی حساس مانند جوشکاری

ابلاغ دستورالعمل های امنیتی، بازدید دوره ای در مورد رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی و بهداشتی از سوی پیمانکاران و همچین ابلاغ دستورالعمل درمورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوی و حوادث طبیعی

نظارت

خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی

بازرسی و نظارت دوره ای بر عملکرد طرح در دوره تضمین

دستور انجام آزمایش در صورت لزوم در دوره تضمین

بررسی و تحلیل تغییر شکل ها، کنترل رواداری های مجاز در دوره تضمین

کنترل بر انجام وظایف پیمانکاران در دوره تضمین

رسیدگی به نواقص و معایب دوره تضمین و نظارت بر رفع آن

همکاری با کارفرما و بهره بردار برای اجرای صحیح روش ها و دستورالعمل های بهره برداری

شرکت در هیات تحویل قطعی و تنطیم صورت جلسه تحویل قطعی

 کنترل پرداخت ها و هزینه ها و امور حقوقی پیمان

تایید پرداخت اقساط پیش پرداخت ها مطابق مفاد قانونی

کنترل تغییر مقادیر کار و مبالغ اضافی یا نقایص پیمان ها

تعیین مبلغ باقیمانده کارها در مواقعی که مورد نیاز کارفرما باشد

تطبیق تصمیم های کارفرما با اسناد و مدارک پیمان مربوطه و ابلاغ آن برای اجرا

بررسی و تایید قیمت های جدید

پیگیری برقراری انواع پوشش های بیمه لازم و رسیدگی به آن در صورت بروز خسارت

تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکاران و همکاری با کارفرما در حل و فصل اختلاف ها

بررسی و اعلام نظر در مورد استرداد تضمین های پیمانکاران براساس قردادهای آن ها

مطالب مرتبط

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this