مطالعات

انجام مطالعات طراحي شهري و انجام طراحي فاز صفر پروژه هاي طراحي شهري

مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل مربوط به شهرسازی و برنامه ریزی شهری

شناسایی و مطالعه چالش های روز در امر توسعه و عمران شهری

بررسی مقررات آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات و قوانین مرتبط با شهرسازی  جهت ارائه به مراجع ذیربط

انجام مطالعات طرح جامع و تفصیلی و… مورد نیاز شورایعالی شهرسازی

انجام مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های شهری

طراحی پایگاه داده های شهری، جمع آوری و بروز نگهداشتن اطلاعات مربوط به آنها

تحقیق و پژوهش در زمینه اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری و روستایی و روند تکوین و تحول آنها، چگونگی تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی

بررسی و مطالعه پیرامون شبکه شهری فعلی با هدف مشخص نمودن کاستی‌ها و نارسایی‌های آن و استفاده از نتایج به دست آمده در طراحی بهینه شبکه شهری

انجام پژوهش پیرامون استقرار نظام جغرافیایی و طرح‌های آمایش سرزمین در مقیاس ملی و منطقه‌ای

طالعه و تحقیق در زمینه احیاء و مرمت شهری و بازآفرینی بافت‌های شهری و روستایی

مطالعه و تحقیق به منظور دستیابی به قواعد و راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از معیارها و الگوهای فرهنگی ایرانی در طراحی شهری و روستایی

مطالعه و تحقیق در زمینه فناوری‌های نوین در طراحی شهری و احیای بافت‌ها و ارائه راهکارهای عملی جهت اجرای آن با استفاده از فناوری‌ها و شیوه‌های رایج علمی

انجام مطالعات معماري و انجام طراحي فاز صفر پروژه هاي معماري

مطالعات پروژه در این قسمت، براساس هدفهای پیشبینی شده در طرح جامع یا طرح مربوط در برنامههای عمرانی، به شرح زیر انجام میشود

شناخت اهداف راهکارها و تاریخچه فضاها

بررسی و شناخت عمومی منطقه

بررسی و تحلیل نمونه های موردی موفق

بررسی ضوابط و مقررات طراحی

تعیین اهداف و مقاطع توسعه

پیشنهاد ساختار فضایی

ارایه برنامه فیزیکی

مطالعات

انجام مطالعات و طراحي فاز صفر پروژه هاي ويژه موضعي و موضوعي و مشاركتي و سرمايه گذاري

مطالعات امکان سنجی

مطالعات اقتصادی

مطالعات توجیهی

مطالب مرتبط

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this