امور قرارداد ها

شرح وظایف واحد امور قرارداد ها

تهیه برآورد ریالی طرح ها

 بررسی نهایی نقشه ها و اعلام مغایرت های احتمالی به بخش طراحی و بررسی نقطه به نقطه طرح ها جهت جلوگیری از مغایرت در اجرا و شفاف سازی طرح تا تحویل کار پروژه

 تهیه ریزمتره و اندازه گیری کامل نقشه ها در بخش های مختلف طرح

 تهیه برآورد ریالی پروژه براساس ریزمتره ها و مطابق فهارس بها سازمان برنامه و بودجه

انجام مراحل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه

تهیه گزارش شناخت

تهیه اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران

تهیه و تنظیم اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار

شرکت در جلسات برگزاری مناقصه و تهیه صورتجلسات مربوطه

بررسی و ارزیابی فنی و کیفی مناقصه گران

انتخاب برنده مناقصه

تهیه و تنظیم قرارداد های پیمانکاران و بررسی مفاد پیمان از نظر رعایت ضوابط و مقررات

مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای انجام کار

امور قرارداد ها

شرکت در مراحل مناقصه مشاور و عقد قرارداد

تهیه و تنظیم اسناد ارزیابی کیفی و فنی و مالی انتخاب مشاور و ارسال به کارفرما  

تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادهای طراحی و نظارت اجرای کار و ارسال به کارفرما

همکاری با کارفرما در عقد قراردادهای مشاور

انجام امور حقوقی شرکت شامل

اخذ ارتقا و تمدید رتبه

تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت

مطالب مرتبط

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this